ANBI - N.I.H.S. Arnhem

 

 

A. Algemene gegevens


Naam ANBI:

Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Arnhem

 

 

RSIN/Fiscaal nummer:

002620662

Website adres:

www.nihsarnhem.nl

E-mail:

KvK-nummer:               

 76068358

 

 

 

 

Postadres:

Postbus 2075

Postcode:

6802 CB

Plaats:

Arnhem

 

 

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge te Arnhem (verder te noemen NIHS-Arnhem) is een Joodse geloofsgemeenschapDe NIHS- Arnhem is een zelfstandig rechtspersoon als bedoeld in artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid met een eigen reglement.

De NIHS-Arnhem is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76068358 en heeft de ANBI status.

 


B. Samenstelling bestuur 

Het Bestuur van onze gemeente telt drie leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het Bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren.

Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 


C. Doelstelling / Visie

De doelstelling is het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar geloofsgemeenschap. Tot haar visie rekent de NIHS-Arnhem werkzaam te zijn aan het verstreken van de joodse indentiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 


D. Beleidsplan

Het beleidsplan van dNIHS-Arnhem is de uitvoering van haar doelstellingen en visie.

 


E. Beloningsbeleid 

De NIHS-Arnhem heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen  gemaakte kostenkunnen worden vergoed.

 


F. Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Tot de reguliere activiteiten behoren:

-Eredienst

-Sociale activiteiten

-Interreligieuze activiteiten

-Dialoog met de samenleving

 


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het gemeente-zijnvertoont continuïteit: de rabbijn en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Algemene toelichting. 

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente.

De gemeente bezit nog enig vermogen in de vorm van geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. 

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagogegebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogedienstende exploitatie van de begraafplaats (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

 

 

 

 

 
   
 
NIHS Arnhem

Baten en Lasten
begroting rekening rekening
2023 2022 2021
baten
Opbrengsten uit bezittingen -200 -164.180 13.569
Bijdragen gemeenteleden 9.000 9.895 9.371
Subsidies en overige bijdragen van derden 500 360 51.613
Totaal baten 9.300 -153.925 74.553
lasten
Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)
Bestedingen Syn. diensten, onderwijs en vorming, activiteiten 12.000 12.938 9.598
Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap

630
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 43.500 35.811 18.723
Salarissen (niet-relig. functionarissen)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 13.850 18.047 26.028
Lasten overige eigendommen en inventarissen
11.495
Totaal lasten 69.350 66.796 66.474

Resultaat (baten - lasten) -60.050 -220.721 8.079